Status małego podatnika w 2019 roku

Status małego podatnika w 2019 roku.

Art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, określa, że status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Do obliczeń należy wziąć sprzedaż z poprzedniego roku podatkowego.

Kwotę wyrażoną w  euro należy przeliczyć na złote polskie według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego. Kwotę te należy zaokrąglić do 1.000 zł.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2019 r. wynosić będzie 5.135.000 zł.

(Tabela NBP br 190/A/2018 z 1.10.2018, 1 eur= 4,2795 zł)

W przypadku natomiast podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) – limit prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Limit uprawniający do korzystania ze statusu małego podatnika w 2019 r. dla prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi wynosić u którego kwota prowizji brutto za wykonane usługi w 2018 roku będzie 193 000 zł.

 

Monika Tatara

Biegły Rewident

Tributum Kancelaria Biegłego Rewidenta